Choose a language
Navigation

Evropska integracija

Prioriteti vanjske politike Crne Gore međusobno su povezani i komplementarni.

Crna Gora, kroz utemeljenje i ostvarivanje osnovnih prioriteta u odnosima s inostranstvom, teži integrisanju u evropske i evroatlantske strukture i sve regionalne inicijative, prati globalne trendove i uključuje se u njih u skladu s interesima i mogućnostima; razvija dobre odnose sa susjedima; uspostavlja i održava dobre odnose s nizom najrazvijenih i najvećih zemalja u svijetu; pritom u potpunosti poštujući preuzete međunarodne obaveze i principe.

Integracija u Evropsku uniju   

Strateški cilj Crne Gore predstavlja učlanjenje u Evropsku uniju. Ovaj proces će u predstojećem periodu zaokupljati crnogorsku vanjsku politiku, kao najvažniji zadatak kako na vanjskom, tako i na unutrašnjem planu.

Crna Gora vidi EU kao najbolji okvir za dalji razvoj sveukupnih reformi, prilagođavanje evropskim standardima i njihovo usvajanje, kao i unapređenje bilateralnih odnosa s članicima Unije.

U Crnoj Gori postoji sveukupna saglasnost o potrebi integracije u EU, što daje dodatan impuls za ubrzani napredak prema tom cilju. Brzina našeg napretka u integracijama zavisiće od dinamike ekonomskih, političkih, pravosudnih, bezbjednosnih i ukupnih reformi, tj. od brzine i stepena u kojem će se društvo u cjelini angažovati i reformisati.

U vanjskopolitičkom kontekstu, naročito značajnu ulogu ima redovan politički dijalog Crne Gore sa EU (sa državama članicama, predsjedavajućim, Trojkom EU), kao i dugoročno usklađivanje vanjske politike Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>