Choose a language
Navigation

Spoljno-politički prioriteti Crne Gore

Usvajanjem Deklaracije o nezavisnosti u Skupštini Republike Crne Gore 3. juna 2006, nakon referendumskog rezultata 21. maja, Vlada Republike Crne Gore je preuzela ingerencije utvrđivanja i vođenja vanjske politike, u kapacitetu države Crne Gore kao samostalnog međunarodno-pravnog subjekta. Za implementaciju ove ustavne obaveze Vlade odgovorno je Ministarstvo inostranih poslova, koje je zaduženo za definisanje vanjskopolitičkih prioriteta i aktivnosti za njihovo ostvarivanje, u zemlji i u inostranstvu. Ove aktivnosti se odvijaju u bliskoj saradnji i koordinaciji s drugim državnim organima, Predsjednikom Republike, predsjednikom Skupštine Crne Gore i drugim relevantnim subjektima.

Promjenom državnog statusa Crna Gora nije promijenila pravce svoje vanjske politike. Naprotiv. Kontinuitet njenih vanjskopolitičkih stremljenja čini osnovni kvalitet naše vanjskopolitičke pozicije danas. Crna Gora je na vrijeme prepoznala da dobrosusjedski odnosi i integracije predstavljaju garant njenog uspješnog razvoja. U novom kontekstu, kao nezavisna država, Crna Gora ima priliku da učvrsti svoju poziciju na međunarodnoj sceni, dinamizira i dalje unaprijedi odnose sa njenim najvažnijim akterima.

U geografskom i populacijskom smislu, Crna Gora spada u red najmanjih evropskih država. Crna Gora se razvija kao stabilna, demokratska i multietnička zemlja, i dijeli zajedničke vrijednosti ne samo sa zemljama iz neposrednog okruženja, nego i sa cijelim evropskim kontinentom i demokratskim svijetom. Crna Gora, koja se nalazi na razmeđi Istoka i Zapada, povezana sa balkanskim i mediteranskim susjedima, prepoznata kao faktor stabilnosti i kao dio evropskih i evroatlantskih integracija, pripada trenutno jednom od najdinamičnijih, ali i najperspektivnijih regiona.

Tu, posebnu poziciju i koristi koje iz nje proizilaze, Crna Gora ugrađuje u temeljne vrijednosti svoje vanjske politike. Na osnovu strateških državnih interesa, odnosno interesa svojih građana, uvažavajući procese u regionu, širem evropskom okruženju i na globalnom planu, Crna Gora kao samostalna država usmjerava svoje vanjskopolitičke aktivnosti.

U skladu sa tim, Vlada utvrđuje sljedeće vanjskopolitičke prioritete Crne Gore:

1. Integracija u Evropsku uniju i Sjeveroatlantski savez – NATO;

2. Unapređenje i održavanje dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje;

3. Razvijanje bilateralne i multilateralne saradnje.

 

IMPLEMENTACIJA VANJSKOPOLITIČKIH PRIORITETA

Vanjskopolitički prioriteti i vrijednosti u potpunosti su posvećeni što bržem razvoju i cjelokupnom prosperitetu crnogorskog društva. Brzina i uspješnost kojom će se prelaziti pojedine etape na tom putu prema krajnjem odredištu u direktnoj su zavisnosti od političke odlučnosti, kontinuirane i strpljive dogradnje svih raspoloživih kapaciteta i institucija, kao i mobilizacije svih resursa na ostvarivanju ciljeva o kojima postoji široki društveni konsensus, kao i onim gdje taj odnos treba obezbijediti.

U tom cilju Crna Gora posebnu pažnju  posvećuje predstavljanju pred međunarodnim partnerima, bili to pojedine zemlje, međunarodne organizacije ili drugi međunarodni faktori. Izgradnja i unapređenje percepcije Crne Gore kao moderne, evropske zemlje koja pripada balkanskom i mediteranskom civilizacijskom krugu, dijeli u potpunosti evropske vrijednosti i ciljeve i posvećena je poštovanju svih preuzetih međunarodnih obaveza, poštovanju ljudskih prava i razvoju održive ekonomije – osnov je i garant uspjeha njenih vanjskopolitičkih aktivnosti i okosnica njenog postavljanja prema međunarodnoj zajednici.

Uloga Ministarstva  vanjskih poslova i evropskih integracija i diplomatske mreže je od velike važnosti za predstavljanje Crne Gore i implementaciju njenih vanjskopolitičkih prioriteta. Stoga je naročito značajno kvalitetno i brzo izgraditi i razviti kapacitete crnogorske diplomatije. Ministarstvo  vanjskih poslova i evropskih integracija je prva politički dodirna tačka Crne Gore s inostranstvom – preko njega se kanališu informacije, koordiniraju vanjskopolitičke aktivnosti i osmišljava vanjskopolitička strategija. Isto tako, napredak u svim oblastima se lakše, uspješnije i uvjerljivije profiliše prema međunarodnoj zajednici i unutar nje uz, i posredstvom  MVEPI.

Definisani vanjskopolitički prioriteti Crne Gore su dugoročni i odražavaju potrebe i interese Crne Gore, prvenstveno u političkom, ali i razvojnom smislu. Isto tako, oni odražavaju realne mogućnosti i projekcije Crne Gore u svijetlu njene nezavisnosti, kao samostalne i međunarodno priznate države i dugoročnog strateškog pozicioniranja na međunarodnoj sceni. U tome, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija ima veliku odgovornost i obavezu. Međutim, uspjeh Crne Gore u vanjskoj politici zavisiće prvenstveno i u najvećoj mjeri od brzine i kvaliteta unutrašnjih reformi i ekonomskog razvoja. U tom smislu, implementacija vanjskopolitičkih prioriteta Crne Gore zadatak je ne samo Vlade i drugih institucija, već i društva u cjelini.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>